zpět na shakuhachi.cz   EN

 S c h o l a    S p e c i a l i s   F a m i l i a e
 

Repertoár

Instrumentář

Koncerty a akce Obsazení Nabídka pořadů
 

niněra hackbret perkuse trumšajt gemzhorn
 
 
 

 

Niněra - organistrum

Princip klávesnice je poprvé doložen v Antice, v literatuře je spojován s nástrojem hydraulos, antickým předchůdcem varhan (doslova "vodní píšťala" - aulos byl souhrnný název pro šalmajové a flétnové dechové nástroje, voda umožňovala vzduchotěsné pohyblivé spojení dvou nádob, tvořících zásobník vzduchu). Princip „vodní“ vzdušnice varhan byl zřejmě v prvních staletích našeho letopočtu nahrazen pneumatickým – měchovým.

V Evropě se také jako první nástroj vybavený klaviaturou objevují právě varhany, a to někdy během románského období. Roku 812 obdržel prý přenosné varhany král Karel Veliký v Cáchách, jako dar od císaře Byzantské říše. Od středověku jsou varhany nazývány organum, či organum pneumaticum a jsou rozhodně vybaveny měchy. Používají se nejprve především jako intonační pomůcka v klášterech a v kostelech (podobně jako organistrum-niněra), stále častěji se ale uplatňují i při doprovodu liturgické hudby. Hrály se na ně patrně dlouhé tóny a prodleva, která byla intonační oporou pro zpěváky. Klávesnice se původně skládala pouze z „bílých“ kláves, hrajících diatonickou řadu, kde kromě B-durum, či quadratum (dosl. hranaté), tedy našeho H, bylo ještě B-molle, či rotundum (kulaté), tedy naše B. Klaviatura se postupně během středověku doplňovala o další vložené – „černé“ klávesy, hrající půltóny, tak, jak se díky stále častější praxi musica falsa či ficta, postupně půltónové alterace (změny) prosazovaly v hudební řeči.

Počátkem 15. stol. již klaviatura nástrojů kultivované hudby má v zásadě dnešní podobu, je to řada „bílých“ kláves v kombinaci s vloženými „černými“, vystupujícími o cca 1 cm nad rovinu bílých. Až do 18. stol. se ale udržela tzv. zkrácená spodní oktáva - jen několik nejpoužívanějších – základních, nejnižších tónů, které ještě tehdy v praxi zřejmě nebylo nutno hrát v plném rozsahu.

Niněra se mezitím z klášterního prostředí přesunula do instrumentáře potulných hudebníků a původní diatonickou (jen „bílé“!) klaviaturu si udržela až do 18. stol., do krátké éry oživení v hudbě rokoka a klasicismu, ke které byla ovšem již nezbytná klávesnice i s „černými“ klávesami.

Od renesance se klaviatura objevuje vedle niněry i na dalších strunných nástrojích, spojením monochordu s klaviaturou vzniká clavichordium - klavichord, připojením klávesnice k psalteriu vzniklo clavicymbalum či clavicytherium - klavicitera, ze které se vyvinul nejdůležitější nástroj baroka – cemballo, čembalo, klavičembalo, harpsichord (název naznačuje spojení harfy s klávesnicí) etc.

Varhany se dále zdokonalovaly. Ve 14. století se objevuje pedál - klaviatura pro nohy, zmnožují se rejstříky, objevují se mixtury (stisknutím jedné klávesy současně hrají 2 i více píšťal v různých intervalech – nejčastěji v oktávě a ve vrchní kvintě). Rozlišují se hlasy dřevěných a kovových píšťal, objevují se jazýčkové rejstříky (na principu šalmajových nástrojů). Na nástrojích jsou často 2 klávesnice s různými rejstříkovými možnostmi etc. Velké nástroje jsou napevno součástí chrámového interiéru, menší typy, tzv. positiv, či přenosné – portativ, se uplatňovaly i na dvorech aristokracie a v domech měšťanů. Zcela malé přenosné varhany s jazýčkovými rejstříky se nazývaly regál a daly se složit i do velikosti knihy.

 

Cimbálek – tympanon, pantaleon, salterio, dekachordum („10tistrun“), hackbret etc.

Strunný nástroj známý v Evropě od 12. stol., jehož korpus je plochý, zpravidla lichoběžníkového tvaru, často monoxylický (vydlabán z jednoho kusu dřeva), jenž je rozezníván paličkami. Odvozen a přejat byl zřejmě z blízkovýchodních citerových nástrojů (např. antický kánon, arabský kanún etc.), vycházejících z perského cimbálu santúr.

 

 

 

 

 

 

 

Trumšajt – trumerina, tromba marina etc.

Smyčcový monochord (nástroj o jedné struně) tvaru dlouhého štíhlého hranolu. Někdy je opatřen i dvěma strunami. Díky kobylce speciální konstrukce, která se jednou částí jen lehce dotýká svrchní ozvučné desky, nástroj vydává velice pronikavý, drnčivý a skřípavý zvuk, připomínající tón trubky. Tomu vděčí za své názvy, ve kterých vždy nějakou stopu po trubce (tromba) lze nalézt. Prý ve středověku v případě mlhy na řekách a průplavech na lodní přídi na takovýto nástroj hrával někdo z posádky, aby bylo loď z dálky slyšet. Snad proto tromba marina - doslova "trubka námořní".

Nástroj sloužil nejspíše ke hraní prodlevy na základním tónu a k jednoduché rytmizaci. Jsou doklady o používání techniky flažoletu (vyšších harmonických tónů hraných lehkým dotykem struny), kterou lze hrát i různé melodie a zvukové efekty. Některé dochované nástroje z pozdějších dob mívaly i několik pražců, takže se na ně patrně někdy hrálo i jako na jednostrunnou basu.

 

  

Gemshorn, kamzičí roh

- dechový nástroj typu podélné hranové flétny se vzduchovým kanálkem (na způsob flétny zobcové), vyráběný ze zvířecích rohů. Roh tvoří akusticky uzavřenou píšťalu a gemshorn tak hraje o oktávu níž, než zobcová flétna stejné délky (ta je otevřenou píšťalou). Na gemshorn nelze hrát přefuky a tak prakticky použitelný rozsah je pouze nóna (1 oktáva + 1 tón). Píšťala z jeleního parohu (z cca 9. stol.) byla nalezena ve Znojmě.

 

 

 

 

 

 

Bicí nástroje 

v hudbě baroka, klasicismu a romantismu mívají zpravidla vedlejší úlohu a ještě počátkem klasicismu se často jejich part ani nezapisoval. To logicky vede k pocitu, že podobně druhořadou roli mohly mít i v předchozích dobách. Zejména ikonografické doklady ale svědčí o tom, že hra na rytmické nástroje byla od středověku až po renesanci velice rozšířena, a že byla nezbytnou součástí většiny hudebních aktivit. Party bicích nástrojů byly zřejmě založeny na opakujících se rytmických vzorcích, které se vždy hrály zpaměti či improvizovaly a tak nebylo vůbec zapotřebí je zapisovat.        

V období románském je z dobových vyobrazení patrno, že v klášterech se někdy od  9. století zřejmě používalo vyladěných zvonků, nazývaných nejčastěji tintinnabulum, nejspíš jako intonační pomůcky, možná ale i jako rituálního nástroje (dodnes se ostatně v rámci liturgie v kostelech zvoní).

V období gotiky přibývají doklady o bohatém zastoupení světské hudby. Již se zřetelně vydělují 4 základní typy instrumentální hudby, pro které jsou ve staré češtině zvláštní názvy: hra na smyčcové nástroje jest hudbai, hra na flétny a šalmaje pištba, na nátrubkové nástroje trúbenie a hra na bicí slove bubnovanie. Množí se i vyobrazení bicích nástrojů. Typickým bicím nástrojem je závěsný bubínek, na kterém potulný hudebník (ioculator, žakéř etc.) doprovází svoji hru na flétnu jednoručku. Doložen je např. triangl, používá se kotlů (u nás doloženo od r. 1303) jako reprezentačního nástroje, provázejícího spolu s trubkami vladařský majestát. Vyskytují se i další typy bubnů, zřejmě v souvislosti s křížovými výpravami se v Evropě objevily rámové bubny (tamburíny) typické pro Blízký východ.

V období renesance přibývají další varianty bicích nástrojů, včetně dalších tamburín, které jsou k nerozeznání od dosud fungujících arabských nástrojů klasické hudby, jako jsou mazhar, raque, bendir etc. Objevují se i zvláštní typy idiofonů (nástrojů samozvučných) jako je třeba brumle.

 

Platerspiel - píšťala s měchuřinou

dechový nástroj šalmajového typu, jehož strojek-piskor se rozezníval přes zásobník vzduchu ze zvířecího měchýře. Měchýř sloužil jako vzdušnice a velice usnadňoval techniku cirkulární dechu, kterou se dalo docílit stále znějícího tónu, nepřerušovaného nadechováním.

V Evropě se používal mezi léty 1150-1710. Ukázkové vyobrazení známe např. z původní malířské výzdoby hradu Karlštejn, kde na něj hrají dva z andělů.

 

 
     

zpět na shakuhachi.cz

E-mail: matousek@shakuhachi.cz

Poslední aktualizace: 26.června 2006